Miksi äänestää?

Viime eduskuntavaaleissa ainoastaan 68,7 % äänioikeutetuista käytti ääntään, eli lähes joka kolmas 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista jätti äänestämättä. Erityisesti nuoret, matalasti koulutetut ja vieraskieliset äänestivät tällöin vähemmän, kuin keski-ikäiset, korkeasti koulutetut, hyvätuloiset sekä suomea äidinkielenään puhuvat (1). Tämä voi johtaa siihen, että eduskunnan rakenne vinoutuu – nuoret, matalasti koulutetut ja vieraskieliset eivät saa ääntänsä kuuluviin.

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jokaiselle meistä. Yhdessä valitsemme joukostamme neljän vuoden ajaksi 200 kansanedustajaa, jotka muodostavat eduskunnan. Eduskunta käyttää valtion lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Vaikka tämä kuulostaa kaukaiselta, on sillä vaikutuksia meidän jokaisen arkiseen elämään sekä yhteiseen tulevaisuuteemme. Politiikka on muutakin kuin puolueita ja vaaleja: politiikka on yhteisten päätösten tekemistä, kaikkien ihmisten elämään vaikuttamista.

Eduskunnassa päätetään, onko meillä tulevaisuudessa laadukasta terveydenhoitoa, puhdasta vettä ja ilmaa. Siellä ratkaistaan, kuinka paljon veroja maksamme ja miten verorahamme käytetään. Siellä päätetään, onko meillä tulevaisuudessa kirjastoja, julkista liikennettä, kävely- ja pyöräteitä, lähimetsiä ja kulttuuria. Siellä päätetään, millaista koulutusta lapsemme saavat. Siellä päätetään, tuetaanko Ukrainaa puolustautumisessa ja jälleenrakentamisessa, edistetäänkö tyttöjen ja naisten oikeuksia maailmalla ja Suomessa, turvataanko jokaisen ihmisoikeudet ja varmistetaanko ihmisarvoinen elämä jokaiselle. Siellä päätetään, onko Suomi edelläkävijä ilmastonmuutoksen, luontokadon ja muiden ympäristökriisien torjunnassa, vai jatkammeko luonnon tuhoamista lyhytnäköisen voitontavoittelun vuoksi.

Koko yhteinen suomalainen demokraattinen yhteiskuntamme rakentuu näille yhdessä tehdyille päätöksille. Äänestäminen on tärkeä osa vaikuttamista, ja jokainen annettu ääni ratkaisee. Pienistä puroista syntyy iso virta. Jos jättää äänioikeutensa käyttämättä, jättää eduskunnan valitsemisen täysin muille ihmisille, jotka eivät välttämättä jaa lainkaan samoja arvoja.

Miten äänestää?

Jokainen äänioikeutettu kuuluu asuinpaikkansa perusteella johonkin vaalipiiriin. Puolueet ovat asettaneet vaalipiireihin jokaiseen omat ehdokaslistansa. Äänioikeutetut ovat saaneet postitse tai sähköisesti ilmoituksen äänioikeudestaan, vaalipiiristään ja äänestyspaikastaan. Äänestää voi joko virallisena vaalipäivänä 2.4.2023 ilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa, tai ennakkoäänestyksen aikana missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Äänestyspaikat löydät esimerkiksi sivulta https://aanestyspaikat.fi/. Äänestämistä varten tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen.

Suomen vaalitavan vuoksi eduskuntavaaleissa äänestetään ensisijaisesti aina puoluetta. Äänesi hyödyttää valitsemasi ehdokkaan lisäksi samalla myös vaalipiirin muita saman puolueen ehdokkaita. Puolueilla on arvomaailmassaan isoja eroja, joten puoluevalintaa kannattaa pohtia vaikka Ylen vaalikoneen avulla (2).

Vihreiden tavoitteet eduskuntavaaleissa ovat (3):

  1. Suojellaan monimuo­toinen luonto ja paranne­taan eläinten oikeuksia
  2. Hillitään ilmastok­riisiä ja varmiste­taan Suomen energiait­se­näisyys
  3. Jokaiselle mahdolli­suus oppia ja onnistua
  4. Uudiste­taan taloutta ja paranne­taan työllisyyttä
  5. Tiede, taide ja kulttuuri uuteen kukoistukseen
  6. Paikataan tilkkutäk­ki­mäinen sosiaali­turva perustu­lolla
  7. Puututaan hoivakrii­siin, tuetaan lapsia ja nuoria ja paranne­taan mielenter­veys­pal­ve­luita
  8. Kestävää elinvoimaa ja sujuvaa liikennettä koko Suomeen
  9. Puoluste­taan tasa-ar­voa, demokra­tiaa ja ihmisoi­keuksia
  10. Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvalli­suutta

Jos kannatat näitä tavoitteita, puolueesi on vihreät. Seuraavaksi sinun tulee valita vaalipiiristä sopiva vihreä ehdokas, mikä onnistuu Vihreiden ehdokasgallerian kautta (4).

Suojele elämää. Äänestä.

(1) https://www.stat.fi/til/evaa/2019/03/evaa_2019_03_2019-05-24_kat_001_fi.html
(2) https://vaalit.yle.fi/vaalikone/eduskuntavaalit2023/?lang=fi-FI
(3) https://www.vihreat.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/
(4) https://www.vihreat.fi/ehdokkaat/?kieli=fi&vaali=eduskuntavaali-2023