Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista
13.5.2019

Lahden kaupungin tulee vähentää lentämistä ja kompensoida sen aiheuttamia päästöjä.

Lahden tämänhetkisenä tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Lentäminen on ilmaston kannalta kaikkein haitallisin liikennemuoto ja sitä tulisi välttää. Kaupungin tulisi miettiä keinoja, miten lentomatkustamista vähennetään. Lentämisen sijaan tulee suosia juna- ja linja-automatkustamista sekä korvata matkoja mahdollisuuksien mukaan kokonaan etäyhteyksien avulla.

Kaupunki tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä eri hankkeiden parissa ja vie kestävän kehityksen osaamistaan muualle maailmaan. Toimiva kansainvälinen yhteistyö vaatii jonkin verran matkustamista.

Lahden kaupunki voi näyttää esimerkkiä asukkailleen ja yhteistyökumppaneilleen siitä, että mikäli valitaan matkustustavaksi lentäminen, tulee sen aiheuttamista päästöistä kantaa vastuu. Lentomatkojen CO2-päästöjen kompensaatio toisi myös esille jokaisen matkan vaikutukset ilmastolle ja tekisi näkyvämmäksi eri matkustustapojen eroja päästöjen kannalta.

Tapoja kompensoida lentomatkustamisen päästöt on monia: panostuksia uusiutuviin energiahankkeisiin, metsitysprojektien rahoittamista, soiden ennallistamista, päästöoikeuksien pois ostamista jne. Päätöksen tueksi tulee selvittää Lahden kannalta toimivin tapa kompensoida päästöt. Päästökompensaatiokeinon tulee olla sellainen, joka aidosti vähentää maailmanlaajuisesti CO2-päästöjä eikä voi olla osa Lahdessa muutenkin tapahtuvaa ilmastotyötä. Yleensä lentomatkojen päästökompensaation hinta on murto-osa lentolipun hinnasta ja se voitaisiin laskea osaksi matkakuluja siinä missä matkaliput, majoitukset ja mahdolliset ruoatkin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahdessa:

– otetaan käyttöön tapoja vähentää lentomatkustamista,
– osana edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen matkakuluja aletaan kompensoida Lahden kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentomatkojen CO2-päästöt ja
– päätöksen pohjaksi vertaillaan erilaisia keinoja toteuttaa päästökompensaatio. Niistä valitaan Lahdelle parhaiten sopivin vaihtoehto, joka vähentää maailmanlaajuisesti CO2-päästöjä

Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
13.5.2019

Ilmastonmuutos on merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Lahti on strategiassaan linjannut olevansa rohkea ympäristökaupunki, joka ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 70 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajia on ruoantuotanto, jolla on myös muita massiivisia vaikutuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Näitä voidaan hillitä mittavasti vähentämällä eläinperäisten tuotteiden osuutta ravinnosta (Poore & Nemecek, 2018). Lahden strategiassa tai ympäristötavoitteissa ei kuitenkaan linjata mitään kaupunkikonsernin kuluttamasta ruoasta tai aseteta tavoitteita tai konkreettisia toimia kasvisruoan osuuden lisäämiseksi.

On selvää, että rohkeana ympäristökaupunkina ja osana ilmastovastuun kantamista Lahden on voimallisesti edistettävä myös ruokaan liittyvien päästöjen vähentämistä. Eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on mahdollista ja tuonee pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruuan terveellisyyteen ja eettisyyteen ilman, että kustannustaso nousee.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunnitelma ja ohjeistus.

Lähteet: Poore, J. & Nemecek, T. (2018) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, Science, 360 (6392), s. 987-992. DOI: 10.1126/science.aaq0216

Valtuustoaloite varhaiskasvatusryhmien maksuttomasta joukkoliikenteestä
12.3.2018


Lahden vihreä valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki toteuttaa maksuttoman joukkoliikenteen varhaiskasvatusryhmille.

Lahden kaupunki noudattaa Stakesin ja Sosiaali- ja terveysministeriön Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaan mukaista suositusta, jonka mukaan lasten kanssa toimintayksikön ulkopuolelle liikkuessa tulee ensisijaisesti käyttää julkisia liikennevälineitä. Maksuttomat matkat joukkoliikenteessä mahdollistavat lapsille tasa-arvoisen pääsyn erilaisille lähivirkistysalueille ja erilaisiin tapahtumiin, kun kuljetuskustannukset eivät ole pois ryhmien normaalista toiminnasta.

Ryhmien maksuton matkustusoikeus voitaisiin rajata esimerkiksi koskemaan klo 9-15 välistä aikaa, jolloin varhaiskasvatusryhmät käyttäisivät julkista liikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Joukkoliikenteen hyödyntäminen tukee kestävän kehityksen ja viisaan liikkumisen opettamista lapsille ja tukee siten Lahden tavoitetta olla ympäristökaupunki.

 

Valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn
15.1.2018

Suomen uusi kuntalaki muutti merkittävästi nuorisovaltuustojen roolia ja asemaa kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalain 26 § määrää, että ”nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan (–).” Nuorisovaltuustolle on siis annettava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joita se pitää merkittävänä.

Kuntalain 26 § 1. momentti määrää, että ”kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.” Nykykäytäntö on, että nuorisovaltuuston tekemiin aloitteisiin annetaan viranhaltijavastaukset. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto toimittaa nuorilta kerätyn kärkihankelistan joka toinen vuosi kaupunginhallitukselle. Aloitteiden käsittely kaupunginvaltuustossa varmistaisi, että nuorten ääni tulee kuulluksi ja olisi selkeä osoitus kaupungin halusta toimia kuntalain tarkoittamalla tavalla.

Lahden nuorisovaltuuston toiminta saisi edellä mainitun muutoksen myötä myös uuden ulottuvuuden. Kaupungin korkeimman päättävän elimen käsittelyyn saatetut aloitteet kirittäisivät nuorisovaltuuston toimintaa ja toisivat nuorisovaltuuston äänen paremmin kuuluviin sekä lisäisivät nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksenteossa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden nuorisovaltuuston aloitteet tuodaan Lahden kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Valtuustoaloite joukkoliikenteen järjestämisestä Lapakiston virkistysalueelle
15.1.2018

Lahden vihreä valtuustoryhmä esittää, että Lapakiston luonnonsuojelualueen saavutettavuutta parannetaan uuden joukkoliikenneyhteyden luomisella.

Lapakiston luonnonsuojelualue on merkittävä luonto- ja retkeilykohde niin paikallisesti kuin Etelä-Suomen alueella. Alueen saavutettavuus on kuitenkin toistaiseksi jätetty yksityisautoilun ja ryhmien tilauskuljetusten varaan. Luonnonsuojelualueen etäisyys Lahden kauppatorilta on teitä pitkin 15 km. Lähimmältä linja-autopysäkiltä Ahtialantien varresta on n. 4,5 km matka Lapakistoon. Mikäli Lapakistoon haluaisi nykyisin päästä linja-autolla, tulisi näin ollen ylimääräisiä siirtymiä käveltäväksi 9 km.

Uusi linja-autoreitti antaisi tasavertaisemmat mahdollisuudet eri väestöryhmille päästä nauttimaan Lapakiston alueesta. Luonnossa oleminen ja liikkuminen lisäävät todistetusti niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Toimiva joukkoliikenne vähentäisi yksityisautoilun tarvetta alueelle ja vähentäisi siten sekä päästöjä että alati kasvavaa pysäköintitilan tarvetta.

Esitämme, että kaupunki hankkii erillishankintana kesäkaudelle 2018 linja-autovuoroja välille Lahden keskusta – Lapakiston luonnonsuojelualue – Lahden keskusta liikennöitäväksi viikonloppuisin (la-su). Nykyisessä Lahden seudun joukkoliikenteen vyöhykehinnoittelussa Lapakisto kuuluu C-vyöhykkeeseen. Matkan hinnassa tulee pyrkiä kohtuullisuuteen ja toivottavaa olisi, että hinnoittelu noudattaisi nykyistä vyöhykehinnoittelua.