Valtuustoryhmän säännöt

Lahden Vihreät ry
valtuustoryhmän säännöt

1. Valtuustoryhmän muodostavat vihreiden ehdokaslistalta valitut varsinaiset valtuutetut ja yhtä monta varavaltuutettua ja Lahden Vihreät ry:n puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, mikäli hän ei ole varsinainen tai varavaltuutettu.

Äänivaltaa ryhmän kokouksissa käyttävät varsinaiset valtuutetut tai heidän tilallaan kokouksissa olevat varavaltuutetut. Lahden Vihreät ry:n hallituksen jäsenillä on puheoikeus paitsi näiden sääntöjen 3. ja 5. kohdan asioissa myöskin äänioikeus.
Läsnäolo- ja puheoikeus ryhmän kokouksissa on lauta- ja johtokuntien edustajilla sekä Lahden Vihreiden hallituksen jäsenillä.

2. Valtuustoryhmä valitsee vaalien jälkeen kokouksessa ryhmälle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin vuodeksi kerrallaan. Sihteeriksi ja varasihteeriksi voidaan valita myös sellainen henkilö, joka ei ole ryhmän jäsen.

3. Valtuustoryhmä voi hyväksyä ryhmän jäseneksi anomuksesta muun puolueen tai valitsijayhdistyksen listalta valitun varsinaisen valtuutetun, jos hän sitoutuu noudattamaan puolueen, piirin, Lahden Vihreiden ja ryhmän periaatteita ja sääntöjä.

4. Valtuustoryhmä kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa ryhmän kokoushuoneessa kaupungintalolla ilman eri kutsua ennen valtuuston kokousta järjestettävän tiedotustilaisuuden jälkeen sekä tarvittaessa valtuuston istuntopäivänä puolitoista tuntia ennen valtuuston kokouksen alkamista.

Ryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä myös Lahden Vihreiden hallituksen puheenjohtaja, tai hänen estyessä varapuheenjohtaja, voi kutsua koolle ryhmän ylimääräiseen kokoukseen.

5. Lahden Vihreiden hallitus tai Lahden Vihreiden esittämän listauksen pohjalta valitaan jäsenet luottamushenkilöpaikoille, jotka saadaan puolueen täytettäväksi.

6. Valtuustoryhmän päätöksenteossa noudatetaan normaalia kokousmenettelyä. Kokouksista laaditaan tarvittaessa muistio. Ryhmä voi kokouksissaan kuulla asiantuntijoita.

7. Ryhmän valtuutetun tulee ennen valtuuston kokousta ilmoittaa ryhmän puheenjohtajalle yhteisistä hyväksymistä kannanotoista sekä niistä aloitteista ja muista toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä.

8. Valtuustoryhmää edustavat neuvotteluissa muiden ryhmien kanssa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja Lahden Vihreiden puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Lisäksi neuvottelijoina voivat toimia muut nimetyt vihreiden jäsenet.

9. Valtuustoryhmä voi erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka kahden ryhmäkokouksen muistioon merkityn huomautuksen jälkeen kieltäytyy noudattamasta yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai muutoin rikkoo puolueen periaatteita.

10. Valtuustoryhmän päätösten tiedottamisesta vastaa valtuustoryhmän tiedottaja.

11. Muilta osin valtuustoryhmä noudattaa työskentelyssään kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaista kokouskäytäntöä.

Hyväksytty valtuustoryhmän kokouksessa 10. huhtikuuta 2017