Kuntavaaliohjelma 2021

 

Vihreä, kestävä ja kehittyvä

Ilmastokriisiä ratkaistaan jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Haluamme pitää kiinni Lahden tavoitteesta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025 ja tehdä Lahdesta kaupungin, jossa jokaisen asukkaan on helppo tehdä arkipäivän ilmastotekoja.

Haluamme panostaa laadukkaisiin ja hyvin hoidettuihin kävely- ja pyöräilyteihin sekä toimivaan ja edulliseen joukkoliikenteeseen, jotta yhä useampi asukas liikkuisi kestävästi ympäri vuoden. Edistämällä kestävää liikkumista saamme vähennettyä yksityisautoilua ja sen aiheuttamia päästöjä, ja luomme samalla viihtyisämpää ja terveellisempää asuinympäristöä.

Kaupungin tulee tukea raideliikenteen houkuttelevuutta rakentamalla matkakeskuksen yhteyteen turvallinen, valvottu pyöräpysäköinti sekä riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Toimivat kauko- ja lähijunayhteydet ovat Lahden elinehto. Myös paikallista duoraitioliikennettä voidaan tuoda olemassa oleville Heinolan ja Orimattilan raideyhteyksille sekä mahdollisille uusille kaupungin sisäisille raideyhteyksille.

Kasvavassa kaupungissa tulee yhdyskuntarakennetta mieluummin tiivistää jo rakennetuilla alueilla kuin levittää sitä nykyisille viheralueille. Haluamme rakentaa julkisivultaan tasokasta kaupunkikuvaa kuitenkin vanhaa kunnioittaen. Kaupungin tulee ottaa huomioon rakentamisen ilmastovaikutukset sekä rakennusten energiatehokkuus ja uusiutuvat energiaratkaisut. Julkisin varoin rakennettavissa taloissa tulee jatkossa suosia puuta ja muita ilmastoystävällisiä materiaaleja. Haluamme, että Lahden kaupunki sitoutuu taiteen prosenttiperiaatteeseen rakentamisessa.

Lahdessa on keskustan, kaupunkipuistojen ja lähiöiden lisäksi myös perinteistä maaseutua, kyliä, metsiä ja vesistöjä. Haluamme suojella luonnon monimuotoisuutta, pitää huolta vesistöistä sekä varmistaa pohjaveden laadun ja riittävyyden. Luonnonsuojelualueita on lisättävä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheryhteyksiä vahvistettava. Lähiluonto ulkoilureitteineen lisää asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä kannustaa ihmisiä liikkumaan.

 

Kasvatus, koulutus ja opiskelu

Haluamme, että jokaisella lahtelaisella on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen. Säästöpaineista huolimatta Lahdessa on panostettava opetukseen, koulurauhan turvaamiseen ja opettajien sekä opetusta tukevan henkilöstön palkkaamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Tällä hetkellä käynnissä olevasta 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta tulee tehdä pysyvää toimintaa. Päävastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä on aina kaupungilla, mutta palvelua voidaan tukea yksityisillä palveluntuottajilla. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin lisäksi kaupungin yksityisen hoidon tukea tulisi kehittää siten, että myös pienillä toimijoilla olisi mahdollisuus tuottaa varhaiskasvatuspalveluja palvelusetelipäiväkotien rinnalla.

Päiväkodeissa, peruskouluissa ja kaikissa opintopolun nivelvaiheissa tulisi vahvistaa lasten ja nuorten moniammatillista ohjausta ja psykososiaalista tukea. Moni lapsi tai nuori jää vaille mielenterveyspalveluita ja usein mielenterveysongelma tai muu avun tarve jää kokonaan havaitsematta. Jotta ongelmiin voidaan puuttua riittävän nopeasti, oppilaitoksiin voitaisiin palkata kiertäviä psykiatrisia sairaanhoitajia Turun mallin mukaisesti, jotka toimivat matalan kynnyksen väylänä mielenterveyspalveluihin.

Haluamme rohkaista lahtelaisia korkeakouluopintoihin. Kaupungin tulee omalta osaltaan tukea korkeakoulutoiminnan kehittämistä ja laajentumista Lahdessa. Haluamme tukea lahtelaisten elinikäistä oppimista sekä rakentaa Lahdesta kaupungin, jonne halutaan tulla opiskelemaan ja jäädä rakentamaan työuraa.

 

Kulttuuri, liikunta ja osallisuus

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin vastuulla. Kulttuuri ja liikunta edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä toimivat kaupungin vetovoimatekijänä niin asukkaille kuin matkailijoille. Emme näe näitä palveluita pelkästään kulueränä vaan lahtelaisten hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman kulmakivinä.

Mielestämme jokaisella lahtelaisella on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Keskeinen osa kulttuuripalveluita on kattava kirjastoverkko sekä orkesterin, teatterin, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten verkosto. Haluamme tukea kulttuurin eri muotoja, taide- ja kulttuuripalveluiden moninaisuutta sekä tuoda rohkeasti taidetta katukuvaan ja kehittää Lahtea elävänä kulttuurikaupunkina.

Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Haluamme laajentaa harrastustakuun koskemaan kaikkia lahtelaisia lapsia. Lisäksi kaikenikäisten lahtelaisten liikuntamahdollisuuksia on edistettävä joustavassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja myös toimija- ja kuntarajat ylittäen. Liikunta on merkittävä terveyden, ilon ja elämysten lähde.

Haluamme, että kaikilla lahtelaisilla on mahdollisuus vaikuttaa oman arjen tärkeisiin asioihin. Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko tuovat kokemuksen yhteisestä Lahdesta, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua päätöksentekoon erilaisin tavoin. Haluamme kehittää erityisesti osallistavaa budjetointia sekä 1.6.2021 käyttöön otettavaa koko kaupungin kattavaa kumppanuuspöytämallia. Osallisuuden tunnetta ja lähidemokratiaa vahvistetaan myös avaamalla yhteisiä, julkisia tiloja kaikkien käyttöön nykyistä laajemmin.

Mielestämme merkittävien päätösten yhteydessä tulee aina tehdä päätösten vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan niin päätöksen taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristövaikutuksetkin. Ennaltaehkäisy on aina parempi kuin jo syntyneeseen ongelmaan reagoiminen.

Meidän pitää olla valmiita auttamaan syrjäytymisriskissä olevia yhdessä valtion ja hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Aina ongelmia ei kuitenkaan voida ennakoida. Koronapandemian aiheuttama taakka asukkaille on jakautunut hyvin epätasaisesti. Joidenkin ihmisten elämänlaatu on heikentynyt merkittävästi pandemian aikana, joidenkin tilanne oli jo valmiiksi heikko pandemian alkaessa. Mielestämme kriisin jälkihoitoa varten on perustettava korona-ryhmä.

 

Katse tulevaisuuteen

Lahti on päässyt vihdoin osaksi valtion tukemaa työllisyyden kuntakokeilua. Mielestämme tähän kokeiluun tulee panostaa, ja jos tulokset ovat hyviä, niin siitä tulee tehdä pysyvää toimintaa. Sen lisäksi haluamme, että Lahden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, joka tekee aktiivista yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Vahvalla ympäristöosaamisella tuotamme ratkaisuja maailman ympäristöhaasteisiin ja kasvatamme Lahden elinvoimaa. Olemme ylpeitä siitä, että Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Otetaan juhlavuodesta kaikki irti ja tehdään Lahdesta entistä kestävämpi ja vihreämpi!