Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Käsittelemme tänään Lahden kaupungin strategiaa, jonka tähtäin on vuodessa 2030. Tulemme tämän strategian myötä tekemään tällä valtuustokaudella kuitenkin päätöksiä, joilla on paljon kauaskantoisempia vaikutuksia.

Kun uusi valtuusto alkoi viime syksynä työstää uutta strategiaa skenaariotyöpajalla, aika harva meistä varmaan osasi tuolloin arvata, että joissain skenaarioissa esitetyt uhkakuvat toteutuisivat ja vieläpä näin nopeasti. Ukrainan sodalla tulee olemaan monenlaisia vaikutuksia, joista kaikkia emme varmastikaan osaa vielä ennakoida.

On kuitenkin muita maailmanlaajuisia kriisejä, joiden vaikutukset ovat tälläkin hetkellä nähtävissä ja joista osa tulee olemaan pahimmillaan peruuttamattomia. Ilmastonmuutos, kuudes sukupuuttoaalto, lajikato, luonnonvarojen ylikulutus. Viime vuoden Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti ei kuitenkaan tunnista näitä kriisejä omassa strategiassaan.

Strategian mittareihin on kirjattu kaksi mitattavaa tavoitetta edellä mainittuja teemoja koskien: hiilineutraali Lahti vuonna 2025 ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Nämä ovat hyviä tavoitteita, mutta itse strategialauseissa näistä ei puhuta. Onko syynä tähän hieman erikoinen tavoite pitäytyä tiukasti kiinni A4-koon strategiassa vaiko pelko asioiden ääneen sanomisesta?

Me vihreät haluamme, että varaudumme ilmastonmuutokseen, edistämme luonnon monimuotoisuutta ja suojelemme luontoa. Siksi tulemme tekemään tänään muutosesityksiä strategiaan.

Olemme käyneet valtuustoryhmässämme paljon keskustelua niin strategian sisällöstä kuin strategian valmisteluprosessista. On selvää, että syksyllä perustetun strategiatoimikunnan työskentely ei ole ollut ongelmatonta. On erittäin valitettavaa, että toimikunnassa mukana olleet kokeneet valtuutetut eivät ole huolehtineet siitä, että työryhmän työskentelyssä olisi noudatettu turvallisen tilan periaatteita ja että kaikilla työryhmän jäsenillä on samanarvoinen ääni kokouksissa.

Olemme olleet pettyneitä myös siihen, kuinka pieni painoarvo helmikuun alussa pidetyllä valtuuston strategiaseminaarilla oli tähän lopulliseen strategiaesitykseen. Kahden päivän seminaarin kutistaminen yhteen etäpäivään ei varmastikaan auttanut asiaa. Valtuustoryhmät käyttivät seminaarissa paljon aikaa strategian ja sen mittareiden työstämiseen, mutta lopulta strategiaan tehtiin vain muutama pieni sanaviilaus. Jostain syystä strategiaseminaarin yhteenveto loistaa poissaolollaan myös liiteaineistona olevasta koosteesta osallisuutta ja vuorovaikutusta koskien.

Kaikista oudoin asia tämän valtuustokauden strategian valmistelussa on kuitenkin ollut joidenkin valtuustoryhmien täysi haluttomuus neuvotella strategian sisällöstä. Ekö tavoitteena tulisi olla sellainen strategia, johon kaikki valtuustoryhmät voivat sitoutua? On surullista, että neuvotteluissa muutosesityksiämme on jopa muiden ryhmien edustajien toimesta vähätelty eikä minkäänlaisia kompromisseja edes yritetty etsiä, kuten aiemmin on tapana ollut.

 

Hyvät valtuutetut,

Vaikka tässä esitämmekin kritiikkiä erityisesti strategiaprosessia kohtaan, niin on strategiaan päätynyt mukaan paljon hyviä tavoitteita. On hienoa, että ympäristöpääkaupunkivuoden “tehty kestäväksi” -lause on nostettu strategian kantavaksi teemaksi. Tulemme jatkamaan viime valtuustokauden strategian tapaan kaupungin elinvoiman kasvattamista, edistämään asukkaidemme hyvinvointia ja uudistamaan toimintatapojamme.

Näemme myös hyvänä, että erilaiset kumppanuudet on nostettu strategiatasolla esiin. Toivommekin, että ne nähtäisiin niin tärkeinä, että kaupungille palkattaisiin yhteisökoordinaattori pitämään yllä nykyisiä kumppanuussuhteita ja luomaan uusia.

Tällä valtuustokaudella meidän tulee kehittää edelleen muun muassa yhteisöllisyyttä edistävää osallistuvaa budjetointia sekä arvioida ja tarvittaessa muokata tuoretta kumppanuuspöytämallia.

Meidän pitää edistää kestävää liikkumista ja rakentaa sellaista kaupunkiympäristöä, mikä tukee arkiliikuntaa. Asukkaiden hyvinvointia tulee edistää myös kulttuurin avulla ja satsaamalla asuinalueiden sekä keskustan viihtyisyyteen.

Työllisyyden kuntakokeilusta ja MAL-sopimuksesta pitää saada kaikki niin sanotusti irti. Meidän pitää pystyä nostamaan lahtelaisten koulutustasoa ja työllisyysastetta.

Ja mitä tahansa teemmekin näiden tavoitteiden eteen, niin se tulee tehdä kestävästi ja faktoihin nojautuen.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Hyväksymme kohta Lahdelle uuden strategian. Vaikka strategia itsessään ei ole edelliskauden strategiaan verrattuna suuresti muuttunut, niin yksi asia on, minkä pitää tällä valtuustokaudella muuttua. Valtuuston tulee aiempaa aktiivisemmin seurata strategian toteutumista ja arvioida mittareiden toimivuutta suhteessa tavoitteisiin. Strategia tulee tarkistaa vähintään valtuustokauden puolivälissä, mikä on erityisen tärkeää nyt, kun elämme epävarmojen tulevaisuudennäkymien edessä.