Valtuustoryhmän puheenjohtaja Salla Palmi-Felin piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut 

Vihreän talouspolitiikan kulmakivinä ovat ekologinen kestävyys ja sosiaalinen hyvinvointi. Haluamme edistää näitä arvoja myös kuntapolitiikassa. 

Kuluva ja edellinen vuosi ovat olleet kuntataloudelle raskaita, samaan aikaan kun kamppailemme väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun kanssa. Samalla olemme Lahdessa joutuneet useamman vuoden ajan tekemään suuria investointeja muun muassa koulurakennuksiin.

Heikossa taloustilanteessa saattaa olla houkuttelevaa tavoitella nopeita säästöjä. 

Kaikki tutkimukset kertovat kuitenkin ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimien tulevan jälkihoitoa edullisemmaksi, niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. 

Tästä huolimatta meillä on pitkä historia päätöksissä, joissa  hyvinvointia tukevista palveluista on leikattu, koska niiden tuomat säästöt eivät useinkaan ole helposti mitattavissa tai näy heti budjetissa plussana. 

Leikkaamista ilman realistista vaikutusten arviointia on pitkään pidetty hyvänä taloudenpitona, vaikka muun muassa 90-luvun laman aikaisten lapsiin kohdistettujen säästöjen satoa korjataan yhä edelleen. 

Lasten palveluista on säästetty Lahdessakin, ja tällä hetkellä kamppailemme muun muassa lisääntyvien lastensuojeluilmoitusten kanssa samalla kun tarve sijaishuollolle ja laitoshoidolle on kasvanut. Tämä kertoo siitä, että perheet eivät saa apua riittävän varhaisessa vaiheessa.

Tämän vuoden talousarvio panostaa kuitenkin lapsiin ja nuoriin, sillä kaupunginhallituksessa hyväksyttiin sivistyslautakunnan jo aiemmin päättämä lisäys sivistystoimialan määrärahoihin. Tälläkään lisäyksellä ei päästä edes lähelle kuntien keskiarvoa, mutta suunta on vihdoin oikea. 

Lisäksi Lahdessa on tällä hetkellä vahva halu tukea lasten harrastamista. Harrastamisen tukemisella on selkeä yhteys laajempaan hyvinvointiin ja eriarvoisuuden ehkäisemiseen. 

Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa vähävaraisten perheiden nuorista ei osallistunut mihinkään maksulliseen harrastustoimintaan. Harrastustakuulla voimme purkaa tätä eriarvoisuutta. 

Vaikka talousarviossa on lasten osalta monia ilahduttavia asioita, jää paljon myös puuttumaan. 

Osittain haasteita luo tehtävänjako hyvinvointikuntayhtymän kanssa, sillä monet ennaltaehkäisevistä palveluista menevät pois kaupungin tontilta. Esimerkiksi lasten ja nuorten ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle on huutava tarve,  ja siihen panostamalla voidaan saada merkittäviä hyvinvointivaikutuksia sekä vähentää raskaampien palvelujen tarvetta nopeasti. 

Saman rajapinnan haasteissa liikumme myös muiden ikäryhmien ja kuntalaisten hyvinvoinnin kanssa. Väestön ikääntyessä on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme tukemaan ihmisten terveyttä ja toimintakykyä kaikin mahdollisin keinoin. 

Olemmekin toistuvasti kyselleet kuntalaisten hyvinvointia koskevan kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman perään. Tarvitsemme talous- ja hyvinvointihaasteiden selättämiseen tiedolla johtamista ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Meidän pitää pystyä varmistamaan, ettei hyvinvointikuntayhtymän ja kaupungin rajapintaan jää palveluiden mustia aukkoja, joihin tukea tarvitseva asukas voi pudota. Tällä hetkellä selkeää kokonaiskuvaa asiasta ei tunnu olevan.

Uuden oppiminen ei myöskään kuulu vain lapsille, vaan tietoyhteiskunnassa tarvitaan elinikäistä oppimista. Monilukutaidosta on tullut välttämätön kansalaistaito yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimiseksi ja palveluiden siirtyessä vauhdilla digitaalisiksi, tarvitaan mittavia toimenpiteitä väestön digitaitojen turvaamiseksi. Sekä kaupungilla että hyvinvointikuntayhtymässä haaveillut digiloikat jäävät vain sanahelinäksi, jos kuntalaiset eivät pysty palveluita käyttämään.

Hyvinvointia tukee myös työllistyminen, johon Lahti panostaa vahvasti. Me vihreät kannatimme kaupunginhallituksessa sitä näkökulmaa, että työllistämistoimiin lisätään raha siinä vaiheessa, kun tarvittava summa tarkentuu. Voimme kuitenkin hyväksyä myös enemmistön päätöksen lisäyksen tekemisestä heti, vaikka se ei mielestämme taloudellisesti ollutkaan paras ratkaisu. 

Viime aikoina on keskusteltu myös kulttuurin tukemisesta Lahdessa. Me vihreät näemme kulttuurin tärkeänä hyvinvointi- ja vetovoimatekijänä kunnassa, emmekä ole valmiita teatterin ja orkesterin alasajoon mielivaltaisilla tukivähennyksillä. Kulttuuri on kaupungin sielu, jota ilman elinvoima helposti lakastuu. 

Niin teatteri,  orkesteri, museo kuin kirjastokin  tekevät aktiivista työtä kuntalaisten tavoittamiseksi ja esimerkiksi kulttuuriohjelman kautta kaikki lahtelaiset peruskoululaiset kokevat elämyksiä näiden palvelujen parissa. Teatteri ja orkesteri järjestävät myös jalkautumalla erilaisia maksuttomia osallistumismahdollisuuksia asukkaille.

Ekologisen kestävyyden eteen Lahti on jo usean vuoden ajan tehnyt hienoa työtä, joka tänä vuonna palkittiin Euroopan vihreä ympäristökaupunki -arvonimellä. Olemme muun muassa luopuneet kivihiilestä, alkaneet toteuttamaan henkilökohtaista päästökauppaa ja tehneet lukuisia muitakin ympäristön hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Kunnilla onkin tärkeä merkitys arjen ympäristötekojen mahdollistajana,  ja olemme ylpeitä voidessamme todeta olevan ympäristöteko asua Lahdessa. 

Tämän vuoden talousarvioneuvottelut käytiin erittäin hyvässä hengessä ja haluankin kiittää ryhmiä hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa. Vaikka politiikkaan väistämättä kuuluvatkin näkemyserot ja niiden yhteensovittaminen, koen että monilla puolueilla on vilpitön halu kehittää Lahtea yhdessä ja toimia lahtelaisten parhaaksi. Lisäksi haluan kiittää kaupunginjohtajaa avoimuudesta ja päättäjien kuuntelusta talousarvioprosessin valmistelussa.