Vuoden 2019 talousarviossa sivistyspalveluihin kohdistuvat säästöt eivät ole linjassa strategian kanssa

 

Talouden tasapainotusohjelma ja vuoden 2019 talousarvion valmistelu nosti heti syksyn alkajaisiksi esiin vihreille varsin epämieluisia säästökohteita. Epämieluisia ne olivat siksi, että ne suuntautuivat nimenomaan kuntalaisten arjen palveluihin. Samalla kohteet olivat juuri niitä, joita vihreät kuntavaaliohjelmassaan halusivat puolustaa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa keskeisimmäksi kysymykseksi nousi teatterille ja orkesterille tasapainotusohjelmassa suunnittellut leikkaukset, jotka toteutuessaan olisivat estäneet esimerkiksi teatterilta ensi-iltojen toteuttamisen vuonna 2019. Viranhaltijoiden esityksestä säästöt saatiin katettua liikuntatoimen puolelta, ja teatteri ja orkesteri saivat vuoden lisäaikaa säästövaihtoehtojen kartoittamiseen tasapainotusohjelman ajaman yhtiöittämisen kariuduttua. Lautakunnan ei siis tässä vaiheessa tarvinnut tehdä muutosehdotusta teatterin ja orkesterin toiminnan turvaamiseksi.

Sivistystoimialan talousarvioon Vihreät esittivät noin 2,3 M€ lisämäärärahan yhdessä SDP:n, Vasemmiston ja Keskustan kanssa. Tämän lisämäärärahan turvin pyritään estämään mm. kunnallisten päivähoitopaikkojen, opetushenkilöstön ja lukiokurssien leikkaukset sekä lähikirjastojen lakkautukset.

Lautakuntien talousarviokäsittelyssä kävi ilmi, että Vihreät eivät ole ainoa poliittinen ryhmä, joka ei hyväksy sivistystoimialan arkeen kohdistuvia säästöjä. Tämä yksimielisyys johtuu suurelta osin siitä, että monella päättäjällä on tiedossa se tosiasia, että sivistyksen osalta jatkuvien säästöjen tie on käyty loppuun. Säästettävää rahaa ei enää ole.

Kun Lahden kaupunki oli vuonna 2012 usealla mittarilla mitattuna Suomen kärkeä sivistyspalvelujen osalta, on tilanne nyt kuusi vuotta myöhemmin monilta osin päinvastainen. Syitä tähän tilanteeseen on monia, mutta kuntien valtionosuuksien leikkaukset ja kouluinvestointien suuri määrä Lahdessa ovat vieneet tilannetta merkittävästi huonompaan suuntaan viime vuosien aikana. Talousarvioesityksen yhteydessä päätetyssä palveluverkkoesityksessä on siksi koko joukko linjauksia, joiden avulla pyritään helpottamaan vuokrakulujen kasvusta toimialalle syntyvää säästöpainetta, jotta itse sivistyspalveluista ja niiden laadusta ei tarvitsisi leikata.

Vihreät eivät kiistä sitä, etteikö talouden tasapainotukselle olisi Lahdessa tarvetta. Nyt esitetyt toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin kohteisiin, jotka itse asiassa lisäisivät kuluja säästöjen sijaan. Keskeinen kysymys Lahden taloudessa on se, kuinka investointikustannukset katetaan – maksetaanko investoinnit kuntalaisten peruspalveluita leikkaamalla vai strategian mukaisesti investoimalla tulevaisuuteen ja kaupungin vetovoimaan?

Sami Metsäranta, sivistyslautakunnan jäsen, Lahden Vihreät
Salla Palmi-Felin, liikunta- ja kulttuurilautakunnan jäsen, Lahden Vihreät