Lahden Vihreät sai upean vaalituloksen kevään kuntavaaleissa ja sen myötä edelliseen valtuustokauteen verrattuna merkittävästi enemmän luottamuspaikkoja. Olemme kuitenkin saaneet jonkin verran kummastelua siitä, miten saadut luottamuspaikat on jaettu. Haluamme vastata saatuun palautteeseen ja avaamme tässä kirjoituksessa luottamuspaikkajaon perusteita.

Lahden Vihreät laati vuoden 2012 kuntavaaleja varten luottamuspaikkajaon perusteet, joiden tarkoituksena oli helpottaa luottamuspaikkojen jakoa vaalien jälkeen. Perusteisiin tehtiin edellisten vaalien jälkeen tarkennuksia ja pieniä muutoksia, minkä jälkeen ne hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen toimesta ennen tämän kevään kuntavaaleja.

Ennen vaaleja yhdistys on pyytänyt kaikkia ehdokkaita ilmoittamaan kiinnostuksensa luottamustehtäviin. Jotkut ehdokkaat ovat nimenneet yhdestä kolmeen tai viiteenkin kiinnostavinta tehtävää, jotkut ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita kaikista mahdollisista luottamustehtävistä. On sanomattakin selvää, että ehdokkaiden kesken eniten kiinnostusta herättävät joka vaaleissa etenkin lautakuntapaikat. Kevään vaaleissa Lahden Vihreät saivat lautakuntiin sekä useimpiin luottamustehtäviin yhden varsinaisen ja yhden varapaikan.

Luottamuspaikkajako tehdään pisteyttämällä jokainen ehdokas luottamuspaikkakohtaisella pisteytyksellä. Puolet pisteistä tulee äänimäärästä ja loput puolet seuraavista viidestä tekijästä: koulutus, työkokemus, kiinnostuneisuus sekä yhdistysaktiivisuus ja luottamushenkilötehtävien aiempi hoitaminen.

Lahden vihreissä luottamustehtäviä ei keskitetä ainoastaan valtuutetuille tai varavaltuutetuille. Luottamuspaikkajaon tavoitteena on alusta asti ollut jakaa paikkoja mahdollisimman monelle niihin hakeneille, jolloin kukin voi keskittyä hoitamaan oman luottamustoimensa hyvin. Tavoitteena on ollut saada jokaiselle ehdolla olleelle ja luottamustehtävästä kiinnostuneille vähintään varapaikka edes yhdestä toimielimestä.

Ulospäin Lahden vihreiden paikkajako voi vaikuttaa erikoiselta – onhan yhdistys nimennyt joihinkin merkittäviin luottamustehtäviin henkilöitä, jotka eivät ole edes varavaltuutettuja. Katsomme kuitenkin, että politiikan tekemisen kannalta on tärkeää, että jokaiseen luottamustehtävään valitaan kyseisen tehtävän kannalta pätevin henkilö.

Näitä yhteisiä pelisääntöjä on tarkoitus kehittää aina vaalien välillä. Toivomme keskustelua ja kehitysideoita järjestelmäämme myös ulkopuolisilta. Samalla haastamme muita puolueita avaamaan luottamushenkilöjaon perusteitaan. Pelisääntöjen avaaminen parantaa demokratian läpinäkyvyyttä ja luottamusta politiikkaan.

 

Riina Puusaari
Lahden Vihreät ry:n puheenjohtaja

Aleksi Mäntylä
Lahden Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

 

Lahden Vihreät ry:n periaatteet luottamuspaikkajaossa ja -neuvotteluissa vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.

1. Luottamuspaikkaneuvotteluissa Lahden Vihreät ry:tä edustaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Lahden Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

2. Luottamuspaikkaneuvotteluissa pyritään neuvottelemaan Vihreiden kannalta paras mahdollinen tulos, missä otetaan huomioon Vihreän politiikan eteenpäin viemisen kannalta tärkeimmät luottamuspaikat. Vihreän politiikan kannalta tärkeät paikat määrittelevät luottamuspaikkaneuvottelijat.

3. Luottamuspaikat jaetaan luottamuspaikkoja hakevien henkilöiden kesken seuraavan pisteytysperiaatteen mukaan:

a. 50 % pisteistä määräytyy kunnallisvaalien tuloksen perusteella. Pisteitä voi saada 0-50 pistettä. Eniten ääniä saanut ehdokas saa 50 pistettä ja muiden ehdokkaiden pisteet lasketaan suhteuttamalla ne eniten ääniä saaneen pisteisiin.

b. 30 % pisteistä määräytyy henkilön asiantuntemuksen ja innostuneisuuden perusteella. Asiantuntemus määritellään henkilön koulutuksen sekä työkokemuksen ja aiempien luottamuspaikkojen perusteella. Innostuneisuus määritellään vuorostaan kyselyllä, missä kysytään henkilöiden kiinnostusta eri luottamustoimiin. Asiantuntemus- ja innostuneisuuspisteytys on luottamuspaikkakohtainen ja vaihtelee 0-30 pisteen välillä. Täydet pisteet saa olemalla kiinnostunut haettavasta luottamuspaikasta, omaamalla paikkaa tukevan koulutuksen ja omaamalla aikaisempaa kokemusta luottamuspaikasta.

c. 20 % pisteistä määräytyy henkilön aktiivisuudesta yhdistystoiminnassa sekä luottamustoimissa. Yhdistystoiminta-aktiivisuuden ja luottamustoimiaktiivisuuden määrittelee luottamuspaikkaneuvottelijat. Aktiivisuuspisteytys vaihtelee 0-20 pisteen välillä. Täydet pisteet saa olemalla aktiivinen sekä yhdistystoiminnan, että luottamustoimien puolella.

d. Luottamuspaikkojen jaossa noudatetaan kahden kauden yhtäjaksoista maksimiaikaa. Henkilö ei siis voi olla jonkin luottamustoimen varsinainen jäsen kahta peräkkäistä valtuustokautta pidempään. Henkilö voi toimia sekä varana kaksi kautta ja sen jälkeen vielä kaksi kautta varsinaisena jäsenenä tai päinvastoin. Jos luottamuspaikan hoidossa on ollut yhden valtuustokauden paussi, voidaan henkilö taas valita samaan luottamuspaikkaan.

e. Luottamuspaikkaa voi hakea myös henkilöt, jotka eivät ole olleet ehdokkaana vuoden 2017 kuntavaaleissa. Kuntavaaliehdokkaan ei ole pakko hakea luottamuspaikkoja (pois lukien Lahden kaupunginvaltuuston jäsenyys, johon ei erikseen haeta, vaan siihen valitaan vaalien tuloksen perusteella).

 

Hyväksytty Lahden Vihreät ry:n hallituksen kokouksessa 12-2016 ja tarkennettu pykälän 3.d. osalta hallituksen kokouksessa 03-2017