Lahden Vihreät tarttuivat rakentamisen ongelmiin – parantaen niin Lahden vesistöjen, kiinteistönomistajien kuin rakentajienkin etua.

Tämä kirjoitus kertoo Ahtialan kaupunginosassa sijaitsevasta Alasenjärvestä ja sen kokemista ympäristöhaitoista, jotka ovat aiheutuneet alueella tapahtuneesta runsaasta rakentamisesta. Käsittelemme tekstissä viimeisintä ravinnekuormitusta.

Lahden Golfin laajennustöiden vaatimasta maanrakennuksesta johtuen järveen päätyi suuria määriä ravinteita, jonka seurauksena järven vedenlaatu huononi, sillä alueen valumavedet johdetaan Alasenjärveen.


Etelä-Suomen Sanomat uutisoi toukokuussa 2014 Alasenjärvessä tapahtuneista muutoksista. Äitienpäivän aikoihin kirkas järvivesi muuttui lähes läpinäkymättömäksi, näkösyvyyden tippuessa alle puoleen metriin, ja erittäin pahanhajuiseksi. Ranta-alue oli useiden satojen metrien matkalta samanlaisessa kunnossa. Paikalliset jättivät poliisille rikosilmoituksen ympäristöhaitasta, ilmoitus oli lajissaan toinen, sillä järvi oli kokenut jo edellisenä vuotena vesistöhaittoja.

image

Alasenjärvi on erittäin herkkä kuormituksen lisäykselle, sillä vesi järvessä vaihtuu erittäin hitaasti. Tästä syystä kaikki uusi ravinnekuormitus heikentää järven ekologista tasapainoa, altistaen sen rehevöitymiselle ja tätä kautta mahdollistaa sinileväesiintymien runsastumisen. Tämä haittaa etenkin alueen ympärivuotisia ranta-asujia, jotka omistavat noin 150 kiinteistöä. Alasenjärven rannalla toimii myös useita matkailualan yrityksiä. Alasenjärvi on tärkeä myös virkistyskalastuksen suhteen.
Alasenjärven tilanteesta huolestuneet ottivat yhteyttä Lahden vihreisiin, pyytäen selvittämään tapahtunutta. Huomasimme tapahtumien liittyvän golftyömaan laajentamiseen, ja hankkeessa tehtyihin virheisiin, joita oli tapahtunut niin luvituksessa kuin rakentamisessa.

Kaupungin Maanrakennuksen yhtiölle myöntämässä maisematyöluvassa ei yhtiötä velvoitettu tekemään hulevesisuunnitelmaa hulevesiohjelman mukaisesti, vaikka Lahden seudun ympäristöpalvelut oli tätä vaatinut tehtäväksi jo hankkeen aikaisessa vaiheessa. Maisematyöluvan myöntämisen jälkeen tekninen lautakunta päätti maaliskuussa 2013 laajennusalueen vuokraehdoista yhtiölle, mutta jostakin syystä vuokraehdoista jäi puuttumaan vaatimus hyväksytystä hulevesisuunnitelmasta.

Lahden seudun ympäristöpalvelut oli edellyttänyt laajennusalueelle tehtäväksi laskeutusallasta ravinnekuormituksen pienentämiseksi, mutta tätä ei kuitenkaan tehty ennen maansiirtotöiden aloittamista, vaan allas rakennettiin vasta maansiirtotöiden loppuvaiheessa. Tämä oli tässä vaiheessa myöhäistä, sillä vahinko järvelle oli jo tehty.

Nostimme asian esiin ympäristölautakunnassa, joka velvoitti 27.5.2014 kokouksessaan yhtiön tekemään hulevesisuunnitelman, jotta lisäongelmista vältyttäisiin.

Julkaisimme tapahtuneesta kannanottomme 14.6. Etelä-Suomen Sanomissa, ja vaadimme vesistöjen äärellä tapahtuvaan rakentamiseen muutoksia.

imageEhdotimme, jotta vastaavia virheitä ei tehtäisi uudestaan, tulee toimintatapoja muuttaa siten, että vesistöjen läheisyydessä tehtävissä maansiirroissa, rakentamisessa ja metsänhoitotoimenpiteissä huomioidaan jokaisessa päätöksentekopisteessä vaikutukset vesistöihin. Huomiointi toteutettaisiin tarkistuslistoilla, joiden avulla jokaisessa valmisteltavassa päätöksessä käydään läpi vesistöjen kannalta kriittisimmät kohdat – päätösprosessin jokaisessa vaiheessa valmiiseen rakennukseen.

Jotta tarkistuslistojen käyttö ei kuormittaisi liiaksi virkamiehiä ja rakennuttajia, esitimme Lahden vesistöt luokiteltavaksi kuormituksen herkkyyden mukaan. Tarkistuslistoja käytettäisiin harvemmin silloin, kun kyseessä olevan järven herkkyys kuormitukselle on pieni ja päinvastoin. Tässä apuna käytettäisiin ELY-keskuksen tekemiä järvien ekologisia luokituksia. Aivan rantaan rakennettaessa listoja käytettäisiin aina.

Lahden vihreät tekivät valtuutettu Aleksi Mäntylän johdolla valtuustoaloitteen, jossa esitettiin seuraavaa:
”Lahden kaupunki tekee tarkistuslistat rantojen lähellä rakentamisen ohjaamiseksi ja listoja käytetään rakentamisprosessin jokaisessa vaiheessa ja päätöksenteossa hyväksi (kaavoituksesta valmiiseen rakennukseen)

Tarkistuslistojen tarve määritellään järven herkkyyden mukaan. Mitä herkempi järvi on kuormitukselle, sitä hanakammin tarkastuslistoja käytetään. Kaikista herkemmissä järvissä tarkastuslistoja käytetään tarvittaessa koko valuma-alueella.

Tarkistuslistat kytketään voimakkaasti hulevesisuunnitelmien yhteyteen. Samalla pidetään huoli siitä, että hulevesijärjestelyiden mitoitus on riittävä ja niiden toimintaa seurataan asianmukaisesti.”

Tehty valtuustoaloite on linjassa kaupungin hulevesiohjelman kanssa, ja vahvistaa ohjelman tavoitteita, joissa pyritään kehittämään eri yksiköille toiminta- ja työohjeita. Lisäksi aloite on linjassa uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2014, että järven herkkyyden huomioon ottavat järvikohtaiset tarkastuslistat voidaan sisällyttää eri yksiköiden jo olemassa oleviin toiminto- ja työohjeisiin niin, että ohjeet muodostavat toimivan kokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Näin ollen valtuustoaloite tuli hyväksytyksi sellaisenaan.

Lahden Vihreät kiittää kaupunginvaltuustoa ja asiaa valmistelleita virkamiehiä päätöksestä, joka on hatunnosto Lahden vesistöjen ja niiden äärellä asuvien kuntalaisten arvokkaammalle tulevaisuudelle!

 

Teemu Häyrinen, Lahden Vihreät ry:n hallituksen jäsen.

Aleksi Mäntylä, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Paul Carroll, ympäristölautakunnan jäsen.