Kannanotto käsittelee Alasenjärven vesistökuormitusta. Kirjoitus on julkaistu 14.6. Etelä-Suomen Sanomissa.

Lahden Vihreät ry on seurannut huolestuneena Alasenjärven tilannetta. Alasenjärvi on puhdasvetisimpiä pienjärviämme Lahdessa ja se onkin nostettu kehittämiskohteeksi virkistyskalastukselle sekä matkailulle. Valitettavasti järven ympärillä tapahtunut runsas rakentaminen on aiheuttanut järvelle ongelmia – viimeisimpänä Lahden Golfin laajennustyöt. Järven valuma-alueella tapahtuvat maansiirto- tai hakkuutyöt aiheuttavat aina lisäravinnekuormitusta järvelle, jos varotoimiin ei ole ryhdytty etukäteen.

Alasenjärvi on erittäin herkkä kuormituksen lisäykselle, sillä vesi järvessä vaihtuu erittäin hitaasti. Tästä syystä kaikki uusi ravinnekuormitus heikentää järven ekologista tasapainoa sekä altistaa rehevöitymiselle ja tätä kautta mahdollistaa sinileväesiintymien runsastumisen. Tämä haittaa etenkin alueen ympärivuotisia ranta-asujia, jotka omistavat noin 150 kiinteistöä. Alasenjärven rannalla toimii myös useita matkailualan yrityksiä. Järvelle tehdyssä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on todettu suurimmiksi kuormittajiksi järven luoteisosassa sijaitsevat ratsastustallit sekä golfkenttä, joista valumavedet laskevat Alasenjärven Takkulanpohjaan. Vaikka tämä on ollut tiedossa, niin Lahden Golfin laajennustyön maisematyöluvassa ei vaadittu erikseen hulevesisuunnitelmaa, jonka avulla lisäkuormitusta Alasenjärveen olisi voitu vähentää merkittävästi. Lahden seudun ympäristöpalvelut oli edellyttänyt sen tekemistä jo varhaisessa vaiheessa, mutta jostain syystä näin ei toimittu. Myöskään Lahden seudun ympäristöpalveluiden edellyttämää laskeutusallasta kuormituksen pienentämiseksi ei tehty ennen maansiirtotöiden aloittamista. Laskeutusallas rakennettiin maansiirtotöiden loppuvaiheessa, mutta tämä oli tässä vaiheessa myöhäistä, sillä vahinko oli jo tehty. Lahden seudun ympäristölautakunta velvoitti 27.5.2014 kokouksessaan Lahden Golfin tekemään hulevesisuunnitelman, jotta lisäongelmista vältyttäisiin.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole syyttää ketään toimijaa, vaan todeta, että virheitä on tehty. Jotta vastaavia virheitä ei tehtäisi uudestaan, tulee toimintatapoja muuttaa siten, että vesistöjen läheisyydessä tehtävissä maansiirroissa, rakentamisessa ja metsänhoitotoimenpiteissä huomioidaan jokaisessa päätöksentekopisteessä vaikutukset vesistöihin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tarkistuslistoilla, joiden avulla jokaisessa valmisteltavassa päätöksessä käydään läpi vesistöjen kannalta kriittisimmät kohdat – päätösprosessin jokaisessa vaiheessa.

Järvi-Suomi alkaa Lahdesta, jonka asutus sijaitsee mahtavan luonnonympäristön läheisyydessä. Meillä on vastuu ympäristömme hyvinvoinnista. Vaikka Lahti kasvaa ja kehittyy, niin tehkäämme se kestävästi.

 

Kampakosteikko, josta valumavedet ohjataan Alasenjärveen

Kampakosteikko, josta valumavedet ohjataan Alasenjärveen