Valtuustoryhmämme jätti seuraavan aloitteen valtuustossamaanantaina 5.3.12:

Salpausselkien kansallisen kaupunkipuiston sekä Päijänne-Vesijärvi biosfäärialueen suunnitelmien arviointi osana matkailun toimintaedellytysten kehittämistä Lahden seutu pyrkii suunnitelmallisesti kasvattamaan matkailuelinkeinotoimintaa tulevina vuosina. Lahden kaupunkiympäristön tiivistä yhteyttä luontoon ja sen tarjoamiin virkistäytymismahdollisuuksiin voidaan pitää yhtenä alueen tärkeimmistä matkailuvalteista. Alueelle voi syntyä uutta luontomatkailuun keskittyvää palvelutarjontaa, mikäli näitä vahvuuksia osataan tuoda entistä paremmin esille. Muissa suomalaisissa kaupungeissa on havaittu, että luonnonympäristön profiilin nostaminen
onnistuu mm. tuomalla arvokkaita luontoympäristöjä eriasteisen suojelun piiriin.

Lahden kaupunki tutki kansallisen kaupunkipuiston haun mahdollisuutta Salpausselkien alueella 2000-luvun alkupuolella, mutta asiasta ei syntynyt poliittisesti tyydyttävää ratkaisua. Lahden kaupungin on mahdollista löytää uusi ratkaisu Kansallisen kaupunkipuiston hakemiseksi huomioiden Salpausselän maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet sekä uudet kaupunkiympäristön kehittämissuunnitelmat lähialueilla, kuten Ranta-Kartanon alueen viherrakentaminen ja Teivaan matkailuhanke. Kansallinen kaupunkipuisto on nimensä mukaisesti
kaupunkimaisen, rakennetun alueen suunnitelma ja tukee siten hyvin kaupungin kasvua ja kehittämistä.

Biosfäärialue on vuorostaan YK:n Unescon konsepti, joka tähtää kestävän kehityksen edistämiseen, luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä erilaisen yhteistyön tukemiseen (tutkimus, seuranta ja
ympäristökasvatus). Päijänne-Vesijärvi biosfäärialueen perustamista on selvitetty kansainvälisessä The Baltic EcoRegion 21 hankkeessa Lahden seudun ympäristöpalveluiden toimesta vuosien 2009 – 2011 ajan. Hankkeen päättyttyä on tutkittava millä tavoin hankkeessa kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa, ja onko Vesijärvi mahdollista ottaa mukaan Päijänteen biosfäärialueen suunnitelmiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salpausselkien kansallisen kaupunkipuiston sekä Päijänne-Vesijärvi biosfäärialueen suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus arvioidaan osana Lahden seudun matkailuelinkeinotoiminnan kehittämistä.

Lahden luonnonympäristöt on mahdollista nostaa nykyistä selvästi paremmin tunnistetuksi matkailuvaltiksi.