VALTUUSTOALOITE 17.5.2010: Lahden kaupungin peruskouluverkkoselvityksen täydentäminen vaihtoehtotarkastelulla ja vaikutusten arvioinnilla

Lahden kaupungin virkamiehistä koostuva kouluverkkotyöryhmä julkaisi 16.2.2010 selvityksen ´Lahden kaupungin peruskouluverkon kehittämislinjaukset’, joka pitää sisällään mm. seuraavat toimenpide-ehdotukset: Lyseon peruskoulun sulkeminen, Lyseon ja Salpausselän lukioiden yhdistäminen, Anttilanmäen koulun sulkeminen, Salinkallion koulun muuttaminen yhtenäiskouluksi, Metsäkankaan ja Kärpäsen koulujen yhdistäminen. Samoja tavoitteita on kirjattu myös kaupungin tuottavuusohjelman toimenpide-ehdotuksiksi.

Kouluverkkotyöryhmän raportissa kerrotaan, että ”työryhmän tehtävänä on Lahden kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti palveluverkon ja toimitilojen kriittinen tarkastelu perusopetuksen osalta taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Tavoitteena työryhmällä on kullekin alueelle jäävien koulujen tehokas ja taloudellinen toiminta tilojen näkökannasta.”

Kouluverkkotyöryhmä ei ole raportissaan selvittänyt millaisia vaihtoehtoisia tarkasteluja esitettyjen toimenpiteiden rinnalla on vertailtu. Luottamushenkilöiden vaikutusvaltaa kouluverkkoasiassa kavennetaan tuntuvasti esittämällä vain yhdenlainen ratkaisu oppilaspaikkojen nykyistä tehokkaampaan jakautumiseen eri kouluihin. Työryhmän raportin kehittämislinjaukset ohjaavat voimakkaasti koulujen muuttamista suuremmiksi yksiköiksi, lähinnä tiloihin liittyvän tuottavuuden nojalla, ja kaventavat näin kaupungin palvelutarjontaa. Kouluverkkotyöryhmän selvityksessä ei pohdita esitettyjen toimenpiteiden vaikutusta oppilaiden hyvinvointiin, koulujen ryhmäkokoihin, kaupunginosayhteisöihin tai asuinalueiden vetovoimaan ja kaupunkikuvaan. Kouluverkkoselvityksessä ei myöskään ole arvioitu, miten hyvin esitetyt toimenpiteet tukevat Lahden kaupungin strategiaa, jonka kautta voitaisiin arvioida myös toimenpiteiden välillisiä vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin tulevaisuuden kannalta olennaista on, kuinka hyvin kaupunki pystyy houkuttelemaan nuorta, työikäistä väestöä. Työikäisen väestön näkökulmasta kouluasiat ovat tärkeitä, koska työikäisellä väestöllä on yleensä lapsia. Kouluverkkotyöryhmän raportti ei anna riittäviä taustatietoja ja oikeita, vertailtavia vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kouluverkkotyöryhmä täydentää raporttiaan vaihtoehtoisten toimenpiteiden tarkastelulla sekä selvityksellä näiden toimenpiteiden oletetusta vaikutuksesta oppilaiden kokemaan hyvinvointiin, ryhmäkokoihin, koulutarjonnan monipuolisuuteen, kaupunginosayhteisöihin, kaupunkikuvaan sekä Lahden vetovoimaan asuinkaupunkina. Lisäksi on arvioitava, kuinka hyvin eri vaihtoehdot tukevat Lahden kaupungin strategiassa esitettyjä päämääriä ja menestystekijöitä (A-F). Lisäselvityksessä on pohdittava myös oppilaaksiottoalueiden rajauksen vaikutusta kouluverkkoratkaisuihin. Edelleen esitämme, että kouluverkkotyöryhmän kokoonpanoa täydennetään Lahden Seudun Vanhempainyhdistys ry:n sekä Lahden kaupungin maankäytön edustajalla. Vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin käytetään asiantuntijoita kaupungin museon ja strategiapuolen edustajista sekä tarvittaessa myös muilta tahoilta.