Tuottavuusohjelma

Lahden kaupunginvaltuusto päätti 12.4. tuottavuusohjelmasta. Ryhmäpuheenvuorossamme totesin seuraavaa:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsissämme oleva tuottavuusohjelma on Lahden kaupungin näkemys valtionvarainministeriön edellyttämästä tuottavuusohjelmasta. Kuten todettua, tuottavuusohjelma on syntynyt virkamiesvalmistelussa ja luottamushenkilöiden rooli ohjelman valmistelussa on ollut hyvin vähäinen. Tästä huolimatta, tai juuri siksi, ohjelmassa on paljon hyvää ja useiden muiden kaupunkien ohjelmiin verrattuna paljon enemmän ”kättä pidempää” – rohkeutta sanoa asioita ääneen ja tehdä niistä konkreettisia. Harva voi olla eri mieltä sähköisten palveluiden lisäämisen tarpeesta tai välttämättömyydestä hahmottaa uudelleen kaupungin palvelutuotantorakennetta.

Päättäjän sitoutuminen ohjelmaan ei kuitenkaan synny kivuitta. Ei liene yllättävää, että ohjelman sisältämät yksityiskohdat herättävät valtuutetuissa epäilyksiä siitä, että valtuusto hyväksyessään ohjelman tulee samalla hyväksyneeksi periaatteita, jotka voivat johtaa enemmistön tahtotilan vastaisiin toimenpiteisiin. Näistä ehkä kaikkein läpinäkyvimpiä esimerkkejä ovat poliittisesti vaikeat koulu- ja kirjastoverkon muutokset. Päättäjille on kaiken aikaa vakuutettu, että kustakin suuresta asiasta tehdään aikanaan erilliset päätökset. Vihreän valtuustoryhmän mielestä on välttämätöntä, että näissä yksityiskohtaisemmissa tarkasteluissa selvitetään riittävästi vanhojen palvelupisteiden käyttömahdollisuuksia myös uuden tyyppisten yhteispalveluiden järjestämisessä.

Suuria haasteita tullaan kokemaan mm. vanhusten kotihoidossa, jossa henkilöstömäärän tavoitteeksi on tuottavuusohjelmassa on asetettu 16 henkilön työpanoksen väheneminen tähän vuoteen verrattuna, yli 75-vuotiaiden väestöosuuden kasvaessa samalla nykyisestä alle 9 % lähelle 10 % koko kaupungin väestöstä. On aika selvää, että nykyisellä palvelujen tuotantotavalla ei näihin tavoitteisiin voida päästä. Toisaalta toimialajohtaja Tervahauta on korostanut esittelyissä myös varsinaisen hoitotyöhön käytettävän ajan kasvattamista nykyisestä. Uskomme kyllä, että sähköiset työskentelytavat voivat jossain määrin nopeuttaa työtä eri toimialoilla, mutta teknologiauskossakin kannattaa säilyttää realismia. Vanhusten luona käytettyyn kotihoitoon tuskin saadaan asiakaskohtaisesti lisää aikaa näillä sisäänrakennetuilla tavoitteilla, sillä asiakasmäärä kasvaa pelkästään seuraavan 3 vuoden aikana 5-10 %. Se, millaisia sote-palveluiden ulkoistamiseen tähtääviä olettamia tuottavuusohjelma myös pitää sisällään, voimme me valtuutetut vain arvailla.

Olemme varmasti kaikki sisäistäneet kilpailukyvyn kehittämisen kaupunkimme kohtalonkysymykseksi, tekijäksi, joka määrittelee sen millaisessa kaupungissa me tulevaisuudessa elämme. Uusilla rakentuvilla asuinalueilla on tässä kehityksessä paljon merkitystä, nojaahan Lahden väestönkasvu ja menestys paljon Helsingissä työskentelevien, hyvin toimeentulevien ihmisten houkuttelemiseen tälle alueelle. Paljon vähemmälle keskustelulle ovat jääneet ne vaikutukset, joita tätä väestöryhmää varten kaavoitettujen asuinalueiden kehittämisellä on muiden kaupunginosien palvelu- ja yhdyskuntarakenteeseen. On luonnollista, että kaupungin investoinnit ovat suhteellisesti suurimmat uusille asuinalueille, mutta tämä ei saa merkitä tuottavuusajattelun unohtamista uusien alueiden investointien osalta. Myös vanhemmista lähiöistä on pidettävä huolta. Lahdessa on oltava hereillä ja ymmärrettävä sosiaalisen epätasa-arvoistumisen vaikutukset koko kaupungin elinvoimaisuudelle. Syrjäytymisen syveneminen on kaupunkimme talouden kannalta varmasti paljon vanhusväestön kasvamista suurempi uhkatekijä, joka tulee ymmärtää nimenomaan tuottavuuskysymyksenä. Pitkän aikavälin taloustarkastelussa syrjäytymisen ehkäisy on vihreän valtuustoryhmän mielestä aivan keskeisimpiä asioita.

Viheralueiden merkitys TEKY:n osiossa kaupungin kasvuedellytysten tekijänä on sympaattinen ja kannatettava, mutta kaipaisi rinnalleen myös joukkoliikenteen tärkeän roolin lausumista ääneen. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että panokset joukkoliikenteeseen nähdään tästä huolimatta keskeisenä houkuttelevuuteen ja imagoon vaikuttavana asiana.

Näillä huomioilla vihreä valtuustoryhmä voi hyväksyä tuottavuusohjelman.